پروژه مسکونی خیابان سوارکاران

 

اجرای پروژه مسکونی واقع در خیابان سوارکاران با کارفرمایی جناب آقای نادری دارای پنج سقف  با دهنه ۹ متر در فروردین ۱۴۰۰ آغاز شده است . ضخامت سقف این ساختمان ۳۰ سانتی متر می باشد و متراژ کلی  سازه ۵۵۰ مترمربع خواهد بود.