پروژه تجاری-مسکونی خیابان جی

 

کارفرمای این پروژه مهندس سعادت ماه آور می باشد.این پروژه با استفاده از تکنولوژی سقف های اینتل دک در ۸ سقف اجرا می گردد، بزرگترین دهانه اجرایی ۱۵ متر بوده و متراژ سازه نهایی ۴۰۰۰ مترمربع خواهد بود.