پروژه مسکونی لوکس خانه اصفهان

 

پروژه لوکس مسکونی واقع در خانه اصفهان، بلوار گلخانه با کارفرمایی جناب آقای اسماعیلی و شرکا در فروردین ۱۴۰۰ شروع و تاکنون اجرای فونداسیون ودیوار حائل این سازه به اتمام رسیده است. متراژ کلی پروژه چهارهزارمتر می باشد که در هشت سقف با عرض دهنه ۱۵ متر و ضخامت ۳۰ سانتی متر اجرا خواهد شد.